Gezellige en veilige kermis zaak van iedereen

Edam-Volendam •

Gezamenlijke maatregelen voor een geslaagde kermisperiode
Vanaf donderdag 30 augustus barst het kermisgedruis in Edam vier dagen lang weer in volle hevigheid los. Volendam is vanaf vrijdag 7 september tot en met maandag 10 september aan de beurt. Traditioneel een gezellig en druk feest waar velen reikhalzend naar uit kijken. Om juist de gezelligheid vol tot zijn recht te laten komen en de kermis vooral ook veilig voor alle feestvierders te laten verlopen willen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie erop wijzen dat er streng wordt gelet op drugshandel en –gebruik.

Ook dit jaar wordt, in navolging van voorgaande jaren, stevig ingezet op bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft aangekondigd te zullen controleren op het schenken van alcohol aan kinderen onder de 16 jaar. Overeenkomstig vorig jaar zal het Openbaar Ministerie Haarlem de zgn. ZSM-afdoening inzetten. Verdachten die tijdens de kermis over de schreef gaan en die voor ZSM in aanmerking komen kunnen kiezen: dinsdag om 06.00 uur het kermisterrein schoonmaken of een dagvaarding voor een rechtszitting.

Drugshandel en drugsgebruik
Ten aanzien van harddrugs gelden zero tolerance- en lik-op-stukbeleid, wat inhoudt dat een verdachte bij wie harddrugs wordt aangetroffen in beginsel vast blijft zitten tot de volgende ochtend. Dan is er een gesprek met het Openbaar Ministerie. Bij grove overtredingen kan de burgemeester besluiten tot het toepassen van bestuursdwang. In het uiterste geval houdt dit in dat de burgemeester een huis of horecagelegenheid kan laten sluiten. Deze maatregelen staan beschreven in het Handhavingsprotocol Opiumwet en art. 2.7.1. Algemeen Plaatselijke Verordening.

Geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft aangekondigd ook dit jaar weer controleacties te houden waarbij scherp zal worden gelet op schenken van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. Sterke drank mag niet worden geschonken aan jeugdigen onder de 18 jaar. Een ondernemer moet bij twijfel altijd de leeftijd van de koper vaststellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Op overtreding van de leeftijdsgrenzen voor alcohol staat een boete van 900 euro. Nederlandse jongeren drinken op te jonge leeftijd te veel en te vaak alcohol. Uit onderzoek is gebleken dat het drinken van alcohol op een te jonge leeftijd hersenbeschadiging veroorzaakt. Bovendien is het in strijd met de wet. Het is dus niet alleen een zaak van het handhaven van de wet, maar ook van het gezond verstand. We hopen dan ook dat er geen boetes hoeven worden opgelegd en dat iedereen, jong en oud, zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.

Boete of Kanskaart
Jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar die vanwege dronkenschap door de politie staande worden gehouden met de kermissen in Edam en Volendam, worden doorverwezen naar Halt voor een leerstraf. Dit bestaat uit een gesprek van jongeren en hun ouders bij halt en een gesprek bij de Brijderstichting en een passende huiswerkopdracht. Het is bedoeld om de jongere bewust te maken van de risico’s van alcoholgebruik. Geen boete, maar een kans om je gedrag te verbeteren.
De jongeren zijn verplicht alle onderdelen met goed gevolg te doorlopen. Gebeurt dit niet, of weigeren de jongeren hun medewerking al aan het begin bij de politie, dan zal alsnog de boete worden opgelegd. Bij deze leerstraf worden de ouders betrokken.

Het project Boete of Kanskaart is een initiatief van het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. In het Veiligheidshuis werken partners uit de strafrechtketen, veiligheidsketen en de zorgketen structureel samen. Ook de gemeente Edam-Volendam is betrokken bij het Veiligheidshuis.

De aanpak van het Veiligheidshuis kenmerkt zich door het niet alleen opleggen van een straf of boete als sprake is van een strafbaar feit, maar ook het voorkomen van nieuwe strafbaar gedrag. Daarom deze opvoedkundige leerstraf waarbij het ook verstandig is dat ouders er iets mee doen.

De gemeente en het Veiligheidshuis schuwen niet om hiermee nieuwe wegen te bewandelen.

ZSM
Het Openbaar Ministerie Haarlem gaat zaken versneld afdoen. Het OM Haarlem gaat de zogeheten ZSM-afdoening weer inzetten. Uitgangspunt daarbij is dat eenvoudige strafzaken zo snel mogelijk en samen met ketenpartners worden afgedaan.

Meerderjarige verdachten die daarvoor in aanmerking komen krijgen een werkstraf aangeboden. Hiermee voorkomen ze strafvervolging door de rechter. Wie de werkstraf aanvaardt moet dinsdagochtend om 06.00 uur, als de kermis is afgelopen, het kermisterrein schoonmaken. Het OM werkt hierbij samen met reclassering en gemeente. Wie de aangeboden werkstraf weigert zal worden gedagvaard om zich voor een rechter te verantwoorden. Het gaat om verdachten van overtredingen (bijv. wildplassen en openbare dronkenschap)  en relatief lichte misdrijven (bijv. gering drugsbezit). Uiteraard wordt bij zware misdrijven en recidivisten het normale strafrechtelijke traject gevolgd.

Vorig jaar werden tijdens de kermis Volendam voor het eerst in het arrondissement Haarlem zaken tegen verdachten van drugsbezit/-gebruik of andere strafbare feiten direct afgehandeld. 33  Mensen kregen van het Openbaar Ministerie een werkstraf. 29 Van hen hebben de dinsdag direct na de kermis onder begeleiding van Reclassering Nederland het kermisterrein schoongemaakt. Drie anderen hebben op een later moment hun taakstraf verricht.

Voor minderjarigen die vanwege dronkenschap of wildplassen staande worden gehouden geldt de bovenstaande boete- of kanskaart. Minderjarigen (12-18 jaar) die een misdrijf plegen (bijv. vernieling, mishandeling) krijgen net als meerderjarigen een werkstraf op het kermisterrein aangeboden, en bij weigering een dagvaarding. Ook hier geldt dat het OM het normale traject volgt bij zware misdrijven en recidivisten.

Gedrag
Ook dit jaar zal de politie extra letten op overlast voortkomend uit dronkenschap. Daarbij gaat het onder andere om wildplassen, overgeven en het lastig vallen van andere mensen. Kortom: gedrag dat niet door de beugel kan en als overlast wordt ervaren. Ook hier wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Zo houden we de kermis voor iedereen leuk.

Veiligheid
De kermis moet vooral gezellig, maar ook veilig, verlopen. Zo is niet alleen de politie op grote schaal actief tijdens de kermisperiode, ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente, de BOA’s, zien toe op correcte naleving van de vele terrassen- en evenementenvergunningen. In het voortraject maar ook tijdens de kermis controleert de brandweer op brandveiligheid van het kermisterrein en de horecagelegenheden. In het kader van de milieueisen zal worden gecontroleerd op naleving van de geluidsnormen. Ook zal er weer worden toegezien op goede naleving van de Taxiwet.

Tijdens de kermissen zullen op diverse locaties spandoeken worden aangebracht die mogelijke vluchtroutes aangeven ten tijde van een (grote) calamiteit. In dit kader zijn tussen gemeente en horeca Volendam ook afspraken gemaakt over het gebruikmaken van omroepinstallaties en lichtvoorzieningen.

Er komt dus heel wat kijken bij een goed verloop van de kermissen in onze gemeente op het gebied van veiligheid en handhaving. Alle instanties vertrouwen op de medewerking van alle inwoners en gaan ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Zo houden we de kermis met zijn allen veilig en gezellig. Wij wensen alle kermisgangers heel veel plezier.

Burgemeester Edam-Volendam
Hoofdofficier van Justitie
Unithoofd De Waterlanden, Politie Zaanstreek-Waterland

 

CategoriesUncategorizedTags